วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบ อบต.มหาสารคาม

  แนวข้อสอบ อบต.มหาสารคาม  

รีบดาวน์โหลดเลย

ชุดที่  01
ชุดที่ 02
ชุดที่ 03
ชุดที่ 04


  01.วิชา ความสามารถทั่วไป(อนุกรม).pdf
  02.อนุกรม.pdf
  03.อนุกรม.pdf
  04.อนุกรม.pdf
  05.คำตรงข้าม+คำที่มีความหมายใกล้เคียง+ศัพท์สัมพันธ์.pdf
  06.ความสามารถด้านภาษา.pdf
  07.ความสามารถด้านเหตุผล.pdf
  08.สรปความ.pdf
  09.อุปมาอุปไมยแบบภาพทรงเรขา.pdf
  10.ความสามารถทางพื้นฐานคณิตศาสตร์.pdf
  11.ค.ร.น.+ห.ร.ม..pdf
  12.บัญญัติไตรยางค์+ผลบวกและผลต่าง+สัดส่วนและอัตราส่วน.pdf
  13.เงื่อนไขทางสัญลักษณ์.pdf
  14.เงื่อนไขทางภาษา.pdf
  15.การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากบทความ.pdf
  16.แบบทดสอบชุดที่ 1.pdf
  17.แบบทดสอบชุดที่ 2.pdf
  18.แบบทดสอบชุดที่ 3.pdf
  19.คำศัพท์และหลักภาษาไทย.pdf
  20.การสะกดคำ.pdf
  21.การอ่านคำ.pdf
  22.ความหมายของคำและกลุ่มคำ.pdf
  23.คำมูลคำประสม+คำสมาส+แผลงคำ+คำสนธิ+ลํกษณะนาม.pdf
  24.ข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ.pdf
  25.การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ.pdf
  26.หลักและการใช้ภาษาไทย.pdf
  27.ตอนที่ 2 การเขียนเรียงความ.pdf
  28.การใช้พยัญชนะ.pdf
  29.การเรียงความและการแต่งประโยค.pdf
  30.การแต่งประโยคและย่อความ.pdf
  31.ตอนที่ 3 ความเข้าใจภาษา.pdf
  32.ตอนที่ 3 สรุปความและตีความของบทความ.pdf
  33.ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.pdf
  34.ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.pdf
  35.ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3.pdf
  36.ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4.pdf
  37.ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 5.pdf
  ข้อสอบพรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุด 1(เฉลย).pdf
  ข้อสอบพรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุด 1.pdf
  ข้อสอบพรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุด 2(เฉลย).pdf
  ข้อสอบพรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุด 2.pdf
  ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ชุดที่ 2).pdf
  ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ชุดที่ 2)เฉลย.pdf
  รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ (ต่อ 1).pdf
  รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ (ต่อ 3).pdf
  รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ (ต่อ 4).pdf
  รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชทัณฑ์.pdf
  สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534(1).pdf
  สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534.pdf

เปิดสอบ อบต.มหาสารคาม เปิดสอบราชการ 2556

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง
เรื่อง  การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕

๑.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑
(๑) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน                จำนวน ๑ อัตรา
(๒) ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า                                 จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒
(๑) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ                     จำนวน ๑ อัตรา
(๒) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                        จำนวน ๑ อัตรา
(๓) ตำแหน่ง นายช่างโยธา                            จำนวน ๑ อัตรา
(๔) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
(๑) ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้            จำนวน ๑ อัตรา

 วันที่  ๑๑   มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑   มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง 

สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐๔๓-๗๐๖๑๘๐-๑

 

 ข้อมูลอ้างอิง ประกาศ  ลิงค์นี่ครับ http://www.sanpatongmk.org/prakass.html