วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

เปิดสอบ อบต.มหาสารคาม เปิดสอบราชการ 2556

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง
เรื่อง  การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕

๑.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑
(๑) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน                จำนวน ๑ อัตรา
(๒) ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า                                 จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒
(๑) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ                     จำนวน ๑ อัตรา
(๒) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                        จำนวน ๑ อัตรา
(๓) ตำแหน่ง นายช่างโยธา                            จำนวน ๑ อัตรา
(๔) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
(๑) ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้            จำนวน ๑ อัตรา

 วันที่  ๑๑   มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑   มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง 

สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐๔๓-๗๐๖๑๘๐-๑

 

 ข้อมูลอ้างอิง ประกาศ  ลิงค์นี่ครับ http://www.sanpatongmk.org/prakass.html

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น